Sign in
Tip from euro-book.co.uk
Similar books
More/other books that might be very similar to this book
Search tools
Book recommendations
Latest news
Advertising
Paid advertisement
- 0 Results
Lowest price: € 12.84, highest price: € 17.49, average price: € 14.88
...
Ph Tr? Ng??i L m Chung: Nh?ng ?i?u C?n Bi?t ?? Gi p ?? Ng??i Th n Trong Gi y Ph t L m Chung, V ?? Chu?n B? S?n S ng Cho C i Ch?t C?a Ch nh M nh (Paperback) - Dagpo Rinpoche, Dieu Hanh Giao Trinh, Nguyen Minh Tien
(*)
Dagpo Rinpoche, Dieu Hanh Giao Trinh, Nguyen Minh Tien:
Ph Tr? Ng??i L m Chung: Nh?ng ?i?u C?n Bi?t ?? Gi p ?? Ng??i Th n Trong Gi y Ph t L m Chung, V ?? Chu?n B? S?n S ng Cho C i Ch?t C?a Ch nh M nh (Paperback) - Paperback

2017, ISBN: 1545476640

ID: 22425201548

[EAN: 9781545476642], Neubuch, [PU: United Buddhist Foundation, United States], Language: Vietnamese. Brand new Book. Ph?t giÁo luÔn xem v?n ?? s?ng ch?t lÀ ?i?u quan tr?ng nh?t c?n ph?i ???c nh?n hi?u m?t cÁch th?u ?Áo. ?Ây lÀ ?i?m t??ng ??ng gi?a t?t c? cÁc tÔng phÁi khÁc nhau trong Ph?t giÁo. Thi?n tÔng luÔn quan ni?m sinh t? lÀ vi?c t?i quan tr?ng c?a m?t thi?n gi?, vÀ chÍnh vÌ cÁi "sinh t? s? ??i" nÀy mÀ thi?n s? Huy?n GiÁc khi ??n tham bÁi L?c t? ?à ch?ng tÍch tr??ng ??ng tr? tr? khÔng l? l?y! Ch? sau khi gi?i quy?t xong chuy?n t?i quan tr?ng nÀy r?i ngÀi m?i chÍ thÀnh ph? ph?c l? bÁi T? s? VÌ th?, cÓ th? nÓi ng??i tu Thi?n khÔng s? ch?t, nh?ng l?i s? nh?t lÀ khÔng hi?u rÕ v? cÁi ch?t. M?t khi ch?a th?u tri?t v?n ?? sinh t?, hay nÓi m?t cÁch khÁc lÀ ch?a bi?t ch?c ???c mÌnh s? ?i ?Âu v? ?Âu sau khi ch?m d?t cu?c s?ng nÀy, thÌ hÀnh gi? dÙ cÓ miÊn m?t cÔng phu ??n ?Âu c?ng ch?a th? xem lÀ ?à n?m ch?c ???c m?c tiÊu gi?i thoÁt. ??i v?i cÁc hÀnh gi? M?t tÔng thÌ ?i?u nÀy l?i cÀng d? dÀng nh?n th?y h?n. ToÀn b? cÔng phu hÀnh trÌ tu t?p c?a m?t hÀnh gi? trong su?t cu?c ??i h?u nh? ch? h??ng ??n m?t m?c ?Ích duy nh?t lÀ chu?n b? cho cÁi ch?t. S? d? nh? th? lÀ vÌ theo M?t tÔng thÌ tr? ra m?t s? r?t Ít cÁc v? ??i hÀnh gi? cÓ th? ??t ???c ch?ng ng? vÀ gi?i thoÁt ngay trong ??i s?ng, cÒn ??i v?i h?u h?t m?i ng??i thÌ th?i ?i?m ch?t s? lÀ c? h?i t?t nh?t, thu?n l?i nh?t ?? m?t hÀnh gi? ??t ???c s? gi?i thoÁt. Kinh ?i?n M?t tÔng d?y r?ng, khi thÂn t? ??i tan rà c?ng lÀ th?i ?i?m tÂm th?c s? cÓ m?t s? "lÓe sÁng" r?t g?n v?i tÂm th?c giÁc ng?, vÀ n?u chÚng ta khÔng cÓ s? tu t?p ?? t?n d?ng c? h?i nÀy thÌ sau ?Ó nghi?p l?c s? hi?n hÀnh, ti?p t?c xÔ ??y, d?n d?t chÚng ta vÀo cÁc c?nh gi?i tÁi sinh trong sÁu n?o luÂn h?i. RiÊng ??i v?i nh?ng ng??i tu t?p theo phÁp mÔn T?nh ?? thÌ s? ch?t chÍnh lÀ ?Ích ??n c?a m?t ??i tu t?p. GiÁo lÝ T?nh ?? khÔng nÓi nhi?u v? ti?n trÌnh c?a s? ch?t, nh?ng xÁc quy?t m?t ?i?u lÀ ch?c ch?n cÓ s? tÁi sinh sau khi ch?t. TrÊn c?n b?n ?Ó, n?u ng??i tu chu?n b? t?t cÁc mÓn t? l??ng lÀ tÍn, nguy?n vÀ h?nh thÌ ch?c ch?n s? ???c s? ti?p d?n c?a ??c Ph?t A-di-?À cÙng ThÁnh chÚng vÀ ???c vÃng sinh v? cÕi T?nh ?? c?a NgÀi.

AbeBooks.de
Book Depository hard to find, London, United Kingdom [63688905] [Rating: 5 (von 5)]
NEW BOOK. Shipping costs:Versandkostenfrei. (EUR 0.00)
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.
Ph Tr? Ng??i L m Chung: Nh?ng ?i?u C?n Bi?t ?? Gi p ?? Ng??i Th n Trong Gi y Ph t L m Chung, V ?? Chu?n B? S?n S ng Cho C i Ch?t C?a Ch nh M nh (Paperback) - Dagpo Rinpoche, Dieu Hanh Giao Trinh, Nguyen Minh Tien
(*)
Dagpo Rinpoche, Dieu Hanh Giao Trinh, Nguyen Minh Tien:
Ph Tr? Ng??i L m Chung: Nh?ng ?i?u C?n Bi?t ?? Gi p ?? Ng??i Th n Trong Gi y Ph t L m Chung, V ?? Chu?n B? S?n S ng Cho C i Ch?t C?a Ch nh M nh (Paperback) - Paperback

2017, ISBN: 1545476640

ID: 22852289060

[EAN: 9781545476642], Neubuch, [PU: United Buddhist Foundation, United States], Language: Vietnamese. Brand new Book. Ph?t giÁo luÔn xem v?n ?? s?ng ch?t lÀ ?i?u quan tr?ng nh?t c?n ph?i ???c nh?n hi?u m?t cÁch th?u ?Áo. ?Ây lÀ ?i?m t??ng ??ng gi?a t?t c? cÁc tÔng phÁi khÁc nhau trong Ph?t giÁo. Thi?n tÔng luÔn quan ni?m sinh t? lÀ vi?c t?i quan tr?ng c?a m?t thi?n gi?, vÀ chÍnh vÌ cÁi "sinh t? s? ??i" nÀy mÀ thi?n s? Huy?n GiÁc khi ??n tham bÁi L?c t? ?à ch?ng tÍch tr??ng ??ng tr? tr? khÔng l? l?y! Ch? sau khi gi?i quy?t xong chuy?n t?i quan tr?ng nÀy r?i ngÀi m?i chÍ thÀnh ph? ph?c l? bÁi T? s? VÌ th?, cÓ th? nÓi ng??i tu Thi?n khÔng s? ch?t, nh?ng l?i s? nh?t lÀ khÔng hi?u rÕ v? cÁi ch?t. M?t khi ch?a th?u tri?t v?n ?? sinh t?, hay nÓi m?t cÁch khÁc lÀ ch?a bi?t ch?c ???c mÌnh s? ?i ?Âu v? ?Âu sau khi ch?m d?t cu?c s?ng nÀy, thÌ hÀnh gi? dÙ cÓ miÊn m?t cÔng phu ??n ?Âu c?ng ch?a th? xem lÀ ?à n?m ch?c ???c m?c tiÊu gi?i thoÁt. ??i v?i cÁc hÀnh gi? M?t tÔng thÌ ?i?u nÀy l?i cÀng d? dÀng nh?n th?y h?n. ToÀn b? cÔng phu hÀnh trÌ tu t?p c?a m?t hÀnh gi? trong su?t cu?c ??i h?u nh? ch? h??ng ??n m?t m?c ?Ích duy nh?t lÀ chu?n b? cho cÁi ch?t. S? d? nh? th? lÀ vÌ theo M?t tÔng thÌ tr? ra m?t s? r?t Ít cÁc v? ??i hÀnh gi? cÓ th? ??t ???c ch?ng ng? vÀ gi?i thoÁt ngay trong ??i s?ng, cÒn ??i v?i h?u h?t m?i ng??i thÌ th?i ?i?m ch?t s? lÀ c? h?i t?t nh?t, thu?n l?i nh?t ?? m?t hÀnh gi? ??t ???c s? gi?i thoÁt. Kinh ?i?n M?t tÔng d?y r?ng, khi thÂn t? ??i tan rà c?ng lÀ th?i ?i?m tÂm th?c s? cÓ m?t s? "lÓe sÁng" r?t g?n v?i tÂm th?c giÁc ng?, vÀ n?u chÚng ta khÔng cÓ s? tu t?p ?? t?n d?ng c? h?i nÀy thÌ sau ?Ó nghi?p l?c s? hi?n hÀnh, ti?p t?c xÔ ??y, d?n d?t chÚng ta vÀo cÁc c?nh gi?i tÁi sinh trong sÁu n?o luÂn h?i. RiÊng ??i v?i nh?ng ng??i tu t?p theo phÁp mÔn T?nh ?? thÌ s? ch?t chÍnh lÀ ?Ích ??n c?a m?t ??i tu t?p. GiÁo lÝ T?nh ?? khÔng nÓi nhi?u v? ti?n trÌnh c?a s? ch?t, nh?ng xÁc quy?t m?t ?i?u lÀ ch?c ch?n cÓ s? tÁi sinh sau khi ch?t. TrÊn c?n b?n ?Ó, n?u ng??i tu chu?n b? t?t cÁc mÓn t? l??ng lÀ tÍn, nguy?n vÀ h?nh thÌ ch?c ch?n s? ???c s? ti?p d?n c?a ??c Ph?t A-di-?À cÙng ThÁnh chÚng vÀ ???c vÃng sinh v? cÕi T?nh ?? c?a NgÀi.

AbeBooks.de
The Book Depository, London, United Kingdom [54837791] [Rating: 5 (von 5)]
NEW BOOK. Shipping costs: EUR 0.55
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.
Ph Tr? Ng??i L m Chung: Nh?ng ?i?u C?n Bi?t ?? Gi p ?? Ng??i Th n Trong Gi y Ph t L m Chung, V ?? Chu?n B? S?n S ng Cho C i Ch?t C?a Ch nh M nh (Paperback) - Dagpo Rinpoche, Dieu Hanh Giao Trinh, Nguyen Minh Tien
(*)
Dagpo Rinpoche, Dieu Hanh Giao Trinh, Nguyen Minh Tien:
Ph Tr? Ng??i L m Chung: Nh?ng ?i?u C?n Bi?t ?? Gi p ?? Ng??i Th n Trong Gi y Ph t L m Chung, V ?? Chu?n B? S?n S ng Cho C i Ch?t C?a Ch nh M nh (Paperback) - Paperback

2017, ISBN: 1545476640

ID: 22852119229

[EAN: 9781545476642], Neubuch, [PU: United Buddhist Foundation, United States], Language: Vietnamese. Brand new Book. Ph?t giÁo luÔn xem v?n ?? s?ng ch?t lÀ ?i?u quan tr?ng nh?t c?n ph?i ???c nh?n hi?u m?t cÁch th?u ?Áo. ?Ây lÀ ?i?m t??ng ??ng gi?a t?t c? cÁc tÔng phÁi khÁc nhau trong Ph?t giÁo. Thi?n tÔng luÔn quan ni?m sinh t? lÀ vi?c t?i quan tr?ng c?a m?t thi?n gi?, vÀ chÍnh vÌ cÁi "sinh t? s? ??i" nÀy mÀ thi?n s? Huy?n GiÁc khi ??n tham bÁi L?c t? ?à ch?ng tÍch tr??ng ??ng tr? tr? khÔng l? l?y! Ch? sau khi gi?i quy?t xong chuy?n t?i quan tr?ng nÀy r?i ngÀi m?i chÍ thÀnh ph? ph?c l? bÁi T? s? VÌ th?, cÓ th? nÓi ng??i tu Thi?n khÔng s? ch?t, nh?ng l?i s? nh?t lÀ khÔng hi?u rÕ v? cÁi ch?t. M?t khi ch?a th?u tri?t v?n ?? sinh t?, hay nÓi m?t cÁch khÁc lÀ ch?a bi?t ch?c ???c mÌnh s? ?i ?Âu v? ?Âu sau khi ch?m d?t cu?c s?ng nÀy, thÌ hÀnh gi? dÙ cÓ miÊn m?t cÔng phu ??n ?Âu c?ng ch?a th? xem lÀ ?à n?m ch?c ???c m?c tiÊu gi?i thoÁt. ??i v?i cÁc hÀnh gi? M?t tÔng thÌ ?i?u nÀy l?i cÀng d? dÀng nh?n th?y h?n. ToÀn b? cÔng phu hÀnh trÌ tu t?p c?a m?t hÀnh gi? trong su?t cu?c ??i h?u nh? ch? h??ng ??n m?t m?c ?Ích duy nh?t lÀ chu?n b? cho cÁi ch?t. S? d? nh? th? lÀ vÌ theo M?t tÔng thÌ tr? ra m?t s? r?t Ít cÁc v? ??i hÀnh gi? cÓ th? ??t ???c ch?ng ng? vÀ gi?i thoÁt ngay trong ??i s?ng, cÒn ??i v?i h?u h?t m?i ng??i thÌ th?i ?i?m ch?t s? lÀ c? h?i t?t nh?t, thu?n l?i nh?t ?? m?t hÀnh gi? ??t ???c s? gi?i thoÁt. Kinh ?i?n M?t tÔng d?y r?ng, khi thÂn t? ??i tan rà c?ng lÀ th?i ?i?m tÂm th?c s? cÓ m?t s? "lÓe sÁng" r?t g?n v?i tÂm th?c giÁc ng?, vÀ n?u chÚng ta khÔng cÓ s? tu t?p ?? t?n d?ng c? h?i nÀy thÌ sau ?Ó nghi?p l?c s? hi?n hÀnh, ti?p t?c xÔ ??y, d?n d?t chÚng ta vÀo cÁc c?nh gi?i tÁi sinh trong sÁu n?o luÂn h?i. RiÊng ??i v?i nh?ng ng??i tu t?p theo phÁp mÔn T?nh ?? thÌ s? ch?t chÍnh lÀ ?Ích ??n c?a m?t ??i tu t?p. GiÁo lÝ T?nh ?? khÔng nÓi nhi?u v? ti?n trÌnh c?a s? ch?t, nh?ng xÁc quy?t m?t ?i?u lÀ ch?c ch?n cÓ s? tÁi sinh sau khi ch?t. TrÊn c?n b?n ?Ó, n?u ng??i tu chu?n b? t?t cÁc mÓn t? l??ng lÀ tÍn, nguy?n vÀ h?nh thÌ ch?c ch?n s? ???c s? ti?p d?n c?a ??c Ph?t A-di-?À cÙng ThÁnh chÚng vÀ ???c vÃng sinh v? cÕi T?nh ?? c?a NgÀi.

AbeBooks.de
Book Depository International, London, United Kingdom [58762574] [Rating: 5 (von 5)]
NEW BOOK. Shipping costs: EUR 0.55
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.
Phù tr ngui lâm chung - Rinpoche, Dagpo Giao Trinh, Diu Hnh Minh TiN, NguyN
(*)
Rinpoche, Dagpo Giao Trinh, Diu Hnh Minh TiN, NguyN:
Phù tr ngui lâm chung - Paperback

ISBN: 9781545476642

[ED: Taschenbuch], [PU: United Buddhist Foundation], Pht giáo luôn xem vn d sng cht là diu quan trng nht cn phi duc nhn hiu mt cách thu dáo. Ðây là dim tuong dng gia tt c các tông phái khác nhau trong Pht giáo. Thin tông luôn quan nim sinh t là vic ti quan trng ca mt thin gi, và chính vì cái "sinh t s di" này mà thin su Huyn Giác khi dn tham bái Lc t dã chng tích trung dng tro tro không l ly! Ch sau khi gii quyt xong chuyn ti quan trng này ri ngài mi chí thành ph phc l bái T su. Vì th, có th nói ngui tu Thin không s cht, nhung li s nht là không hiu rõ v cái cht. Mt khi chua thu trit vn d sinh t, hay nói mt cách khác là chua bit chc duc mình s di dâu v dâu sau khi chm dt cuc sng này, thì hành gi dù có miên mt công phu dn dâu cung chua th xem là dã nm chc duc mc tiêu gii thoát. Ði vi các hành gi Mt tông thì diu này li càng d dàng nhn thy hon. Toàn b công phu hành trì tu tp ca mt hành gi trong sut cuc di hu nhu ch hung dn mt mc dích duy nht là chun b cho cái cht. S di nhu th là vì theo Mt tông thì tr ra mt s rt ít các v di hành gi có th dt duc chng ng và gii thoát ngay trong di sng, còn di vi hu ht mi ngui thì thi dim cht s là co hi tt nht, thun li nht d mt hành gi dt duc s gii thoát. Kinh din Mt tông dy rng, khi thân t di tan rã cung là thi dim tâm thc s có mt s "lóe sáng" rt gn vi tâm thc giác ng, và nu chúng ta không có s tu tp d tn dng co hi này thì sau dó nghip lc s hin hành, tip tc xô dy, dn dt chúng ta vào các cnh gii tái sinh trong sáu no luân hi. Riêng di vi nhng ngui tu tp theo pháp môn Tnh d thì s cht chính là dích dn ca mt di tu tp. Giáo lý Tnh d không nói nhiu v tin trình ca s cht, nhung xác quyt mt diu là chc chn có s tái sinh sau khi cht. Trên can bn dó, nu ngui tu chun b tt các món tu luong là tín, nguy Versandfertig in 6-10 Tagen, DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)

booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Shipping costs:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00)
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.
Phù tr¿ ngu¿i lâm chung - Rinpoche, Dagpo
(*)
Rinpoche, Dagpo:
Phù tr¿ ngu¿i lâm chung - Paperback

2017, ISBN: 9781545476642

ID: 81216662

Erscheinungsdatum: 19.04.2017, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Phù tr¿ ngu¿i lâm chung, Titelzusatz: Nh¿ng di¿u c¿n bi¿t d¿ giúp d¿ ngu¿i thân trong giây phút lâm chung, và d¿ chu¿n b¿ s¿n sàng cho cái ch¿t c¿a chính mình, Autor: Rinpoche, Dagpo // Giao Trinh, Di¿u H¿nh // Minh Ti¿N, Nguy¿N, Verlag: United Buddhist Foundation, Sprache: Vietnamesisch, Schlagworte: RELIGION // Buddhism // Rituals & Practice, Rubrik: Nichtchristliche Religionen, Seiten: 226, Informationen: Paperback, Gewicht: 248 gr, Verkäufer: averdo Belletristik

Averdo.com
Nr. Shipping costs:, Next Day, DE. (EUR 0.00)
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.

Details of the book
Phù tr? ngu?i lâm chung: Nh?ng di?u c?n bi?t d? giúp d? ngu?i thân trong giây phút lâm chung, và d? chu?n b? s?n sàng cho cái ch?t c?a chính mình

Phat giao luon xem van de song chet la dieu quan trong nhat can phai duoc nhan hieu mot cach thau dao. Day la diem tuong dong giua tat ca cac tong phai khac nhau trong Phat giao. Thien tong luon quan niem sinh tu la viec toi quan trong cua mot thien gia, va chinh vi cai “sinh tu su dai” nay ma thien su Huyen Giac khi den tham bai Luc to da chong tich truong dung tro tro khong le lay! Chi sau khi giai quyet xong chuyen toi quan trong nay roi ngai moi chi thanh phu phuc le bai To su. Vi the, co the noi nguoi tu Thien khong so chet, nhung lai so nhat la khong hieu ro ve cai chet. Mot khi chua thau triet van de sinh tu, hay noi mot cach khac la chua biet chac duoc minh se di dau ve dau sau khi cham dut cuoc song nay, thi hanh gia du co mien mat cong phu den dau cung chua the xem la da nam chac duoc muc tieu giai thoat. Doi voi cac hanh gia Mat tong thi dieu nay lai cang de dang nhan thay hon. Toan bo cong phu hanh tri tu tap cua mot hanh gia trong suot cuoc doi hau nhu chi hu-ong den mot muc dich duy nhat la chuan bi cho cai chet. So di nhu the la vi theo Mat tong thi tru ra mot so rat it cac vi dai hanh gia co the dat duoc chung ngo va giai thoat ngay trong doi song, con doi voi hau het moi nguoi thi thoi diem chet se la co hoi tot nhat, thuan loi nhat de mot hanh gia dat duoc su giai thoat. Kinh dien Mat tong day rang, khi than tu dai tan ra cung la thoi diem tam thuc se co mot su “loe sang” rat gan voi tam thuc giac ngo, va neu chung ta khong co su tu tap de tan dung co hoi nay thi sau do nghiep luc se hien hanh, tiep tuc xo day, dan dat chung ta vao cac canh gioi tai sinh trong sau neo luan hoi. Rieng doi voi nhung nguoi tu tap theo phap mon Tinh do thi su chet chinh la dich den cua mot doi tu tap. Giao ly Tinh do khong noi nhieu ve tien trinh cua su chet, nhung xac quyet mot dieu la chac chan co su tai sinh sau khi chet. Tren can ban do, neu nguoi tu chuan bi tot cac mon tu luong la tin, nguyen va hanh thi chac chan se duoc su tiep dan cua duc Phat A-di-da cung Thanh chung va duoc vang sinh ve coi T

Details of the book - Phù tr? ngu?i lâm chung: Nh?ng di?u c?n bi?t d? giúp d? ngu?i thân trong giây phút lâm chung, và d? chu?n b? s?n sàng cho cái ch?t c?a chính mình


EAN (ISBN-13): 9781545476642
ISBN (ISBN-10): 1545476640
Paperback
Publishing year: 2017
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)

Book in our database since 2017-07-05T13:14:05+01:00 (London)
Detail page last modified on 2019-07-17T17:38:48+01:00 (London)
ISBN/EAN: 9781545476642

ISBN - alternate spelling:
1-5454-7664-0, 978-1-5454-7664-2


< to archive...
Related books